Smart Camera MV-SC7060M-12S-WBN HIK Robot

  • Tích hợp các thuật toán thị giác tổng quát để đạt được việc xác định vị trí, đo lường, nhận dạng, vv.
  • Hỗ trợ chức năng tự động lấy nét cơ khí để đạt được việc cấu hình và điều chỉnh nhanh chóng.
  • Hỗ trợ bộ nhớ và bộ lưu trữ lớn để lưu trữ hình ảnh lặp lại với hiệu suất cao.
  • Sử dụng nhiều giao diện I/O để điều khiển.
  • Hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông.
  • Hỗ trợ các đèn báo hiển thị trạng thái thiết bị.
Verified by MonsterInsights