Vision sensor MV-SC3016M-12M-WBN HIK Robot

  • Sử dụng nền tảng phần cứng tích hợp để xử lý hình ảnh với tốc độ cao.
  • Sử dụng các thuật toán vị trí và đo lường tích hợp sẵn để phát hiện sự tồn tại, số lượng, vị trí  của đối tượng.
  • Nhiều giao diện I/O để nhập và xuất tín hiệu.
  • Nhiều đèn báo để hiển thị trạng thái thiết bị.
Verified by MonsterInsights